ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເທຮາກຖານທໍາອິດຂອງຕົວເຂື່ອນ

ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເທຮາກຖານທໍາອິດຂອງຕົວເຄື່ອນ,ທໍາການຂຸນປັບລະດັບເຂດປະຕູປ່ອຍນໍ້າທີ4ກ່ອນ

ທິມງານພາກສະໜາມກໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານໃນປີ2016

ເມື່ອໃນວັນທີ8ເດືອນມັງກອນປີ2017ທີ່ຜ່ານມາ,ກອງປະຊຸມຄະນະຜູ້ຖືກຮຸ້ນແລະທິມງານພາກສະໜາມກໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານໃນປີ2016ທີຜ່ານມາແລະຕຽມພ້ອມແຜນປະຕິບັດງານໃນປີ2017.ພ້ອມໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກໃນພາກສະໜາມ,ຖືວ່າກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ.

The company has in its disposal a group of professionals having wide ranges…

The company has in its disposal a group of professionals having wide ranges…

X