ຕອນຮັບ ທາງຄະນະເສດຖະສາດ ສາຂາ ການເງີນ-ການທະນາຄານຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ

6/02/2020 ອໍານວຍການບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ກຽດຕອນຮັບແລະອະທິບາຍຄວາມເປັນມາແລະຄວາມຮູ້ກຽວກັບເຂື່ອນໃຫ້ກັບທາງຄະນະເສດຖະສາດສາຂາການເງີນ-ການທະນາຄານຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ.

X