ຕອນຮັບທາງຄະນະເສດຖະສາດ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກ ມ/ຊ ລົງມາ ທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ

ອໍານວຍການບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ກຽດຕອນຮັບແລະອະທິບາຍຄວາມເປັນມາແລະຄວາມຮູ້ກຽວກັບເຂື່ອນໃຫ້ກັບທາງຄະນະເສດຖະສາດສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ.

X