One World, One Heart for Khammuan

ເຖິງເວລາຈະຜ່ານໄປຫຼາຍວັນນໍ້າຈະບົກລົງ,ແຕ່ນໍ້າໃຈຍັງຈະຄົງລົ້ນຢູ່.ສືບຕໍ່ສົມທົບໃຫ້ກັບຄົນທີຖືກອຸທົກກະໄພ.
ສາດມາດຮ່ວມໃຈກັນສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຊ່ອງທາງແລະຕິດຕໍ່ດ້ານລຸ່ມນີ້:
ຕິດຕໍ່ພົວພັນສອບຖາມ:
– ທ່ານ ບຸນທວາຍ ສີລິປັນຍາທອງ 020-55550031
– ທ່ານ ຄໍາພູວົງ ຫອມມະນີ 020-92879789
ຫຼືສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານການໂອນເຂົ້າເລກບັນຊີລຸ່ມນີ້:
– LAK : 471/03000.00.212007
– BAHT :471/03000.02.21214
– USD :471/03000.01.2125002

X