ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເທຮາກຖານທໍາອິດຂອງຕົວເຂື່ອນ

ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເທຮາກຖານທໍາອິດຂອງຕົວເຄື່ອນ,ທໍາການຂຸນປັບລະດັບເຂດປະຕູປ່ອຍນໍ້າທີ4ກ່ອນ

X